NeChvaletice!

Otázky a odpovědi

Elektrárna Chvaletice nám ničí zdraví

O uhlí se říká, že je to tichý zabiják. Za kolik předčasných úmrtí jsou ročně Chvaletice zodpovědné? A co další dopady na zdraví?

Podle výpočtů vědců z university ve Stuttgartu z roku 2013 dochází v důsledku znečištění z elektrárny Chvaletice v zasažené populaci každoročně ke ztrátě 862 let života (YOLL). To odpovídá předčasnému úmrtí 80 lidí ročně. Podle stejné studie způsobují nemoci vyvolané znečištěním z Chvaletic ztrátu 18.210 pracovních dní ročně (WLD). To odpovídá týdenní pracovní neschopnosti 3.642 lidí. Zplodiny z uhlí přitom způsobují především respirační potíže, bronchitidu, nemoci srdce a oběhového systému a dokonce i ztrátu IQ (kvůli rtuti).

Jaké znečišťující látky vypouští elektrárna Chvaletice do ovzduší?

Znečištění ovzduší elektrárnou Chvaletice v roce 2014: 101 kilogramů arsenu, 16 kilogramů kadmia, 1.382 kilogramů niklu a 653 kilogramů olova, 4576 tun oxidů dusíku, 319 tun polétavého prachu, 2422 tun oxidů síry a 148 kilogramů rtuti. Vodu znečistila elektrárna 2787 kilogramy fluoridů, 56 kilogramy niklu, 502 kilogramy mědi a 281 kilogramy zinku. Pokud jde o skleníkový plyn CO2, v roce 2014 ho vypustily Chvaletice do ovzduší 3,76 milionů tun. Elektrárna Chvaletice tak byla pátým největším zdrojem emisí CO2 v ČR.

Dá se zjistit, jaké je znečištění Pardubického kraje způsobené Chvaleticemi?

Bohužel žádná rozptylová studie, která by to přesně popisovala, k dispozici není. Právě přesné posouzení vlivů chvaletické elektrárny na životního prostředí a zdraví lidí na Pardubicku mělo být předmětem procesu EIA (posouzení vlivů na životní prostředí), kterému se ale Krajský úřad a MŽP svévolně a v rozporu se zákonem vyhnuli.

Elektrárna Chvaletice porušuje zákony

Byl porušen zákon, když před stavebním povolením nebyla provedena EIA? Kdo je za to zodpovědný?

Ano. Jde o jeden z největších zdrojů znečištění nejen v Pardubickém kraji, ale v celé zemi. Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), které by měla nyní prováděná změna technologie a prodloužení provozu o dalších 10 let, proto mělo proběhnout minimálně v tzv. zjišťovacím řízení, ve kterém by se k němu mohla vyjádřit veřejnost. Současně by v rámci EIA bylo možné vyhodnotit, zda je navržená změna technologie v souladu s požadavky na tzv. nejlepší dostupné techniky definované evropskou i českou legislativou. Odpovědnost za chybějící posouzení vlivů na životní prostředí nesou společně Krajský úřad Pardubického kraje a MŽP. Ekologické organizace napadly jejich nezákonný postup právní cestou.

Jde o první porušení zákona, ke kterému v souvislosti s provozem Chvaletic v poslední době došlo?

Nikoliv. Krajský úřad Pardubického kraje v roce 2014 povolil zvýšení tzv. emisních stropů  (tedy maximálního přípustného znečištění způsobeného elektrárnou) o 200 tun prachu (tedy o 61 procent). Zvýšení emisí schválil v režimu tzv. nepodstatné změny integrovaného povolení, čímž znemožnil účast veřejnosti při projednávání věci. Organizace Frank Bold následně podala správní žalobu, které krajský soud vyhověl a nezákonné rozhodnutí krajských úředníků zrušil. Navzdory tomu krajský úřad povolil nyní probíhající změnu technologie a prodloužení provozu elektrárny opět v režimu nepodstatné změny (tedy opět v rozporu se zákonem).

Elektrárnu ve Chvaleticích nepotřebujeme!

Kolik procent elektřiny z ČR vyvážíme/prodáváme do zahraničí a vlastně nepotřebujeme? Je část té elektřiny z Chvaletic?

V roce 2014 dosáhlo saldo vývozu (tedy rozdíl mezi dovozem a vývozem) elektřiny z ČR do zahraničí 16,3 TWh. To je 20,4 % elektřiny vyrobené ve stejném roce v ČR. Pro srovnání: všechny české domácnosti dohromady spotřebovaly v tomtéž roce 14,2 TWh, tedy méně, než se vyvezlo do zahraničí! V témže roce vyrobila Elektrárna Chvaletice podle své vlastní výroční zprávy celkem 3,91 TWh elektřiny. To odpovídá 4,9 procentům z čisté výroby elektřiny v ČR (tedy z 79,89 TWh), respektive 24 procentům z čistého vývozu elektřiny z ČR.

Ale co teplo? Nepostihne Pardubický kraj katastrofální výpadek zásobování teplem?

Elektrárna Chvaletice nedodává teplo do Pardubic, Hradce Králové, ani jiného velkého města. Teplem zásobuje pouze město Chvaletice (3.077 obyvatel) a obec Trnávka (209) obyvatel. Z hlediska provozu chvaletické elektrárnu jde o okrajovou záležitost: maximální (instalovaný) výkon výroby tepla dosahuje 60 MW, zatímco instalovaný tepelný výkon celé elektrárny dosahuje 2055,8 MWt (tedy 34 krát tolik). Teplo pro obyvatele Chvaletic jde zajistit i jinými způsoby než spalováním uhlí ve velkém v obří elektrárně.

Počítalo se původně s prodloužením životnosti elektrárny ve Chvaleticích?

Ne, vůbec. Firma ČEZ v souvislosti se stavbou Temelína opakovaně slibovala, že bude postupně odstavovat své staré uhelné elektrárny. Jednou z nich měly být i Chvaletice. Na svých webových stránkách ČEZ dodnes píše že “podobný osud postihne i Elektrárnu Chvaletice, jejíž životnost je plánována jen do roku 2020”. O kus výše na téže stránce o Chvaleticích uvádí “ukončení provozu elektrárny po roce 2015”. Namísto uzavření ale ČEZ elektrárnu prodal uhlobaronům Pavlu Tykačovi a Janu Dienstlovi ze Severní energetické, které se nyní pokoušejí její provoz nejméně o 10 let prodloužit.

Čím budeme topit, svítit?

Vládou schválená státní energetická koncepce počítá s postupným útlumem výroby elektrické energie z hnědého uhlí. Zůstává ale pouze u slov. Stát se zbavuje odpovědnosti za uzavření těch nejstarších a nejšpinavějších elektráren, jako jsou Chvaletice a Počerady jejich prodejem soukromým vlastníkům.

Chcete být pravidelně informováni o vývoji situace?